Tlf.: 62 21 27 90 Se Prisliste

Udlejningsbetingelser

 

Risikodækning

Alle detaljer vedrørende vores materieludlejning

Vi er generelt meget fleksible ved særlige ønsker og behov ved udlejning. Alligevel er der naturligvis en række lovmæssige forhold, der skal overholdes. Læs vores betingelser herunder .

Seneste opdaterede og gyldige leje- og leveringsbetingelser ses kun på www.jellebo.dk

1 Lejeperiode

Lejemålet påbegyndes ved det udlejedes udlevering, eller fra det lejede efter rekvireret levering stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på Jelle-Bo´s lager, eller når det lejede afmeldes til afhentning. Modtages det lejede efter klokken 7.00, beregnes afleveringsdagen som lejedag. Det lejede skal afmeldes senest kl. 16.00 ellers regnes den efterfølgende dag som lejedag, da vi ikke har mulighed for at udleje materiellet denne dag. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode.
Ved afbestilling indtil 5 arbejds dage før lejestart betales 75% af lejen - ved senere afbestilling betales den fulde leje 

2 Vederlag og betalingsbetingelser

Som vederlag for brugsretten til det lejede betaler brugeren en fast daglig leje som foran anført. Hvor andet ikke er aftalt er lejen pr. dag. Lejen beregnes fra leveringstidspunktet Ved udlejning af varmekanoner, kondens tørrere, pumper, trafiksikring, køreplader, skurvogne, afstivningsmateriel og stillads beregnes den ugentlige leje til 7 dage, øvrige materiel 5 dage for erhverv - 7 dage for private. Jelle-Bo er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele perioden. Ved lejemål fremsendes faktura for hver måned, med betaling 8 dage netto kontant. Ved ikke rettidig indbetaling beregnes rente efter gældende takst, for erhverv 2%. Hvis ikke andet er aftalt, betales lejen forud.

3 Opstilling og instruktion

Den anførte daglige leje er eksl. levering, foretaget opstilling, instruktion og afhentning, som beregnes efter gældende takster. For opstilling og instruktion, som ønskes udenfor normal arbejdstid, er Jelle-Bo berettiget til at beregne overtids tillæg efter gældende takster. Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til el tilslutning og tilslutning til vand, tillige med brændstof og smøremidler.

4 Levering

Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker; brand eller lignende samt transportuheld. Brugeren underrettes ved forhold af den nævnte art, men har intet erstatningskrav, uanset forsinkelsens årsag. Hvis forhold hos brugeren medfører forsinkelse uden forudgående underretning til Jelle-Bo betragtes leveringsdagen, som foran anført, som denne kontrakts ikrafttrædelsesdato, og Jelle-Bo er berettiget til at beregne sig leje fra denne dato.

Forestår udlejer transporten af det lejede, skal en repræsentant for lejer være til stede på lejeadressen ved udlejers ankomst, således at anvisning af det lejedes placering kan finde sted, og instruktion i brug kan gives til lejers repræsentant af fremmødte udlejer.

Lejer skal efter endt brug sørge for at maskinen er opryddet og rengjort, opladet samt sikre uhindret adgang til materiellet. Hindres adgang til materiellet, uanset årsag, beregnes leje indtil dette igen er tilgængeligt.

Ved afmelding af det lejede til udlejeres afhentning, hæfter lejer for det lejede indtil afhentning, med mindre andet er skriftligt aftalt ved afmeldingen.

5 Aflevering og afbestilling

Sker kun ved direkte henvendelse til Jelle-Bo. Specificeret returseddel bedes medfølge ved returnering. Hvis den ikke medfølger, er Jelle-Bo´s optælling alene gældende. Returneret materiel, bilagt lejerens returseddel, er godkendt af Jelle-Bo, såfremt vi ikke inden 8 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt gør indsigelse overfor lejer. Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn på vort værksted og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normalt brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidig med fakturaret leje. Reparationsdage betragtes som lejedage.

6 Forhold under lejeperioden

Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som dette er modtaget bortset fra normal slidtage. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede i lejeperioden. Jelle-Bo påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab og lignende, uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede. Udlejer påtager sig intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer. Dette gælder uanset om lejers tab skyldes mangler ved det lejede eller forsinket levering heraf. Forsinket levering berettiger ikke lejer til at annullere ordren, opkræve dagbøder, foretage fradrag i betaling eller tilbageholde forfaldne beløb.

7 Risiko og ansvar

Samtidig med indgåelse af lejeaftale er lejer forpligtiget til at indgå aftale om risiko dækning af det lejede i hele lejeperioden, dette indebærer betaling af risiko dæknings præmien. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Jelle-Bo i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. Jelle-Bo påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Jævnfør i øvrigt nedenstående forsikringsbetingelser.

8 Servicebetingelser

Jelle-Bo afholder fornødne udgifter til almindelige vedligeholdelseseftersyn, som foretages af firmaets montør dog erholder lejeren reparationsudgifter på det lejede, som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede, som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialevalg og lignende. Lejer faktureres for køretid ved service. I tilfælde, hvor maskinen nødvendigvis skal på værksted, betaler lejeren disse transportomkostninger til Jelle-Bo´s kostpris. Der ydes ikke service ved nedbrud uden for normal arbejdstid, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer eller weekender.

I tilfælde, hvor service nødvendigvis må finde sted udenfor normal arbejdstid, debiteres arbejdstiden til normal overtidsbetaling efter gældende takst for sådan service, uanset årsag, herunder også fejl på maskinen.

Reparationer på vort materiel må kun udføres af Jelle-Bo’s værksted, eller en af os anvist reparatør.

9 Generelt

Brugeren må ikke uden Jelle-Bo´s samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det lejede på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed omfattet at panterettigheder i denne. Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part uden udlejers skriftlige accept er ikke tilladt

10 Værneting

Alle tvister behandles efter dansk ret ved retten i Svendborg.

11 Fortrolighedserklæring

Alle informationer og data, herunder fortrolige oplysninger og person¬data af enhver art, som Jelle-Bo i forbindelse med en handel og løbende levering af ydelser får kendskab til, behandles med tidsubegrænset fortrolighed og i overens¬stemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed og person¬datasikkerhed. Jelle-Bo indestår for at samtlige medarbejdere er underlagt en tidsubegrænset tavshedserklæring

Betingelser for risiko dækning (uddrag)

Selvrisiko 5% af maskinens nypris dog min. 15.000 kr. Under transport min. 25.000 kr.

For skurvogne gælder selvrisiko på 25.000 kr. Skurvogne har udelukkede branddækning !

Dækning: Brand, tyveri samt udefra kommende skader på udlejningsmateriel udlejet i Danmark.

Motoransvar for selvkørende maskiner med mere end 13 hk. Selvrisko 15.000 kr

Standard for at opnå risiko dækning skal ethvert tyveri straks anmeldes til politiet og Jelle-Bo.  Lejer har ansvaret for, at politirapporten kommer i udlejers hænder. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer er forpligtiget til at udfylde skadesanmeldelse herunder at indhente  alle nødvendige oplysninger om eventuel modpart, samt årsagen til skaden. Sker dette ikke rettidigt debiteres lejer de fulde omkostninger i forbindelse med skaden. Ved brand kontakt Jelle-Bo. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarligt aflåst, mindre maskiner til værdi 0 - 75.000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.

Undtagelser

1. Skade der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af lejer eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse og lignende.

2. Maskiner anbragt på søfartøjer, skibe, pontoner eller lignende.

3. Simpelt tyveri at bærbart værktøj eller tilbehør.

4. Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker, naturforstyrrelser m.m.).

5. Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.

6. Dækker ikke totalskade, der består i at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsagen.

7. Transportskader, hvad enten det lejede transporteres på lejers køretøj eller trailer udlånt af Jelle-Bo.

8. Bjærgning og transport af materiel er ikke risiko dækket.

Ved indlejet udstyr er den pågældende udlejers risikobetingelser gældende !

Forbehold: Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Risiko bidrag: 6,5 % af daglig leje. (incl. miljøbidrag)

Vagt telefon 6221 2790 Opkald uden for åbningstid er gratis -

Montør besøg / udlevering uden for åbningstid minimum. dkr. 2.400,- eksl. moms

Tak for din henvendelse, som nu er registreret.
Vi vender tilbage snarest muligt.